• Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.sps107poznan.eu/

    Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu.

    • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-14.
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-14.

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Filmy nie posiadają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

    Zdjęcia nie posiadają opisów.

    Brak pełnej możliwości korzystania ze skrótów klawiaturowych.

    Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-26.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Komsta, lukasz.komsta@sps107poznan.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (61) 847 31 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

    Dostępność architektoniczna

    Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Dąbrowskiego. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

    Do szkoły można również dostać się przez dyżurkę, która również znajduje się od ul. Dąbrowskiego.

    Na terenie szkoły znajdują się dwa budynki, które oznaczone są odpowiednio: Budynek A i Budynek B.

    Szkoła posiada windę w budynku A.

    W budynku A na każdym poziomie (parter, 1 piętro i 2 piętro) znajduje się korytarz połączony schodami, oraz windą. Budynek B nie posiada windy. Do budynku B można dostać się po schodach i pochylni.

    Budynek A i B posiadają na parterze trzy toalety: damska, męska i przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

    Szkoła nie dysponuje platformami, informacją głosową ani pętlami indukcyjnymi.

    W przypadku niemożności dotarcia interesanta do sekretariatu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

    W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub wydruków powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

    Szkoła posiada własny parking, na który można wjechać od ul. Dąbrowskiego. Parking jest zamknięty i aby się do niego dostać należy zadzwonić na numer telefonu szkoły. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych, ale nie stanowi to problemu by osoby z niepełnosprawnością ruchową nie mogły tam wjechać.

    Na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły, do budynku szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.