• Oferta WOKRO

   •  

     

    W związku z pandemią covid i obowiązującymi ograniczeniami prosimy o wcześniejsze, mailowe umawianie spotkań : maria.olejnik@sps107poznan.eu

     

    WIODĄCY  OŚRODEK

    KOORDYNACYJNO – REHABILITACYJNO – OPIEKUŃCZY

    PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 107 W POZNANIU

    Ośrodek powołano na podstawie porozumienia nr MEN/2018/DWKI/1144, zawarte w dniu 23.08.2018  r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, reprezentowanym przez Joannę Wilewską –  Dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego a Miastem Poznań, miasto na prawach powiatu, reprezentowanym przez Mariusza Wiśniewskiego –  Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania.

    Wiodące zadania Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno- Opiekuńczego to:

    • Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych,
    • Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
    • Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom,
    • Organizowanie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.127 ust. 19, pkt 1, ustawy z dn. 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe w wymiarze do 5 godzin tygodniowo,
    • Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na terenie powiatu, w tym:
    • Zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
    • Prowadzenie akcji informacyjnych,
    • Monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom,
    • Główne kierunki działalności ośrodka, wynikają z ustawy „Za życiem”:
    • Zapewnienie specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie
     w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny,
    • Zapewnienie konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia,
    • Zapewnienia usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.
    • Zadanie jest w całości finansowane z budżetu państwa, udział dziecka i jego rodziny w zajęciach jest bezpłatny.