•  

     

     

     

     

    STATUT

     

    SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ nr 107

    w Poznaniu

     

    tekst jednolity

    stan na dzień 25.11.2020 r.

     

    aktualizacja z dnia 12.05.2021r.[1]

    aktualizacja z dnia 09.02.2022r. [2]

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    PODSTAWA PRAWNA:

     

     

    • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami);
    • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60);
    • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.60 ze mianami);
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z 2001 r.   ze zmianami).

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Spis treści

     

    Postanowienia ogólne …....................................................4

    Cele i zadania szkoły..........................................................4

    Organy szkoły.....................................................................6

    Organizacja szkoły..............................................................9

    Uczniowie …....................................................................14

    Nauczyciele i inni pracownicy..........................................19

    Współpraca rodziców ze szkołą........................................24

    Zasady rozstrzygania sporów ….......................................26

    Postanowienia końcowe....................................................27

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

     

    § 1

     

     1. Szkoła Podstawowa Specjalna im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu (zwana dalej szkołą) jest placówką publiczną.

     

     1. Siedzibę szkoły stanowią budynki przy ul. Dąbrowskiego 73 w Poznaniu.

     

     1. Przy szkole może działać Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

     

    3a. Przy szkole działa Ośrodek Koordynacyjno- Rehabilitacyjno – Opiekuńczy.

     

     

    1. Działanie Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wyznaczają odrębna przepisy.

     

    4a. Zadania i działanie Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno – Opiekuńczego wyznaczają odrębne przepisy.

     

    1. Szkoła działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Z 1996 r. Nr 67,  poz. 329 z późniejszymi zmianami).

     

    1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Poznań z siedzibą w Poznaniu przy placu Kolegiackim 17, a nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

     

     

    II. CELE I ZADANIA SZKOŁY

     

     

      § 2

     

     

            

     

    1. Podstawowym celem działalności szkoły, poza celami określonymi ustawą, jest w szczególności przygotowanie uczniów niepełnosprawnych

    do życia w integracji ze społeczeństwem, poprzez osiąganie możliwie

    wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie, za pomocą

    specjalnych metod.

     

    1. Szkoła realizuje swoje zadania poprzez:
     1. prowadzenie zajęć dydaktycznych, rewalidacyjnych, wychowawczych  i opiekuńczych zgodnie z metodyką i zasadami pedagogiki specjalnej,
     2. dostosowanie szkolnych programów nauczania do celów rewalidacji,
     3. jak najwcześniejsze rozpoznanie u dzieci i młodzieży zaburzeń rozwojowych oraz udzielanie im oraz rodzicom specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, resocjalizacyjnej i rewalidacyjnej,
     4. udzielanie uczniom pomocy materialnej z uwzględnieniem ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
     5. umożliwienie uczniom objętym nauczaniem indywidualnym udziału                w części zajęć organizowanych na terenie szkoły,
     6. sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę,
     7. współdziałanie z rodziną (opiekunami prawnymi) ucznia w jego wychowaniu i rewalidacji,
     8. otoczenie uczniów opieką zdrowotną,
     9. współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc niepełnosprawnym uczniom i ich rodzinom (opiekunom prawnym),
     10. organizowanie kontaktów uczniów szkoły ze społecznościami szkół ogólnodostępnych zapewniających integrację ze środowiskiem,
     11. współpracę z placówkami oświatowo – wychowawczymi, instytucjami  i organizacjami działającymi na rzecz edukacji, kultury, zdrowia  i rehabilitacji,
     12. umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości religijnej,
     13. zapewnienie uczniom możliwości korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

     

     

     

     

    3. W celu realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dyrektor tworzy zespoły składające się z nauczycieli i specjalistów, które planują, koordynują i udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     

     

    4. Zadaniem zespołów jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym w szczególności:
            1) ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno - pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;
           2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka,

           3) zespół określa działania wspierające rodziców ucznia w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami specjalistycznymi, psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami samorządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

     

    5. Zespół po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje dla każdego ucznia Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny. [3]

     

    6. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:

    1)    do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego kształcenie w szkole lub ośrodku, albo

    2)    30 dni od dnia złożenia w  szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, albo

    3)    30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program – w przypadku uczeń kontynuuje kształcenie w danej  szkole.

     

    7. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału lub wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia  uczniem, wyznaczony przez dyrektora.

     

     

    8. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

     

    9. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć nie rzadziej niż 2 razy w roku.

     

     

    10.  Rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz w dokonywaniu oceny, o której mowa w ust. 7. Dyrektor szkoły zawiadamia w formie pisemnej rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim. Informację tę przekazuje wychowawca klasy i odnotowuje ten fakt w harmonogramie spotkań zespołu stanowiącym część IPET. [4]

     

    11. Rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują, na ich wniosek, kopię programu.

     

    12. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka lub ucznia, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.

     

     

     

     

    III. ORGANY SZKOŁY

     

       § 4

     

    1. Organami szkoły są:

    1)  Dyrektor Szkoły,

                                       2)  Rada Pedagogiczna,

                                       3)  Rada Rodziców.

      2. W szkole może działać Rada Szkoły i Samorząd Uczniowski.

     

     

     

     

     

    § 5

     

    1. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych                         w szkole nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

     

    1. Do zadań Dyrektora Szkoły należy w szczególności:
     1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
     2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
     3. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne,
     4. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
     5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
     6. stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

     

    1. Dyrektor szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
    2. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

     

    § 6

     

    1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

     

    1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnienia w szkole, bez względu na wymiar przydzielonych im godzin dydaktycznych.

     

    1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

     

    1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu.

     

    5.      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

     1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,
     2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,                     
     3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych realizowanych w szkole,
     4. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
     5. podejmowanie uchwał w sprawie skierowania do Kuratorium Oświaty wniosku o przeniesienie ucznia do innej placówki,
     6. podejmowanie uchwały o skreśleniu ucznia z listy uczniów,
     7. zatwierdza plan nadzoru pedagogicznego, wewnątrzszkolny system oceniania, szkolny zestaw programów nauczania, plan wychowawczy   i profilaktyczny szkoły, narzędzia badawcze do mierzenia jakości pracy szkoły,

     

     

     1. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

     

    6.      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

     1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
     2. szczegółową organizację pracy świetlicy,
     3. projekt planu finansowego szkoły,
     4. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
     5. propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć edukacyjnych i opiekuńczych.

    7.      Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z       przepisami prawa, o czym niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący  oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

     

    § 7

     

    1. Rada Rodziców jest samorządną wewnątrzszkolną organizacją powołaną przez ogół rodziców do współdziałania z innymi organami szkoły.

     

    1. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

     

    1. Rada Rodziców współdziała z organami szkoły w realizacji  zadań dydaktyczno – wychowawczych, opiekuńczych, modernizacji bazy dydaktycznej oraz przyznawania pomocy stypendialnej.

     

    1. W celu wspierania statutowej działalności szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

     

    1. Szczegółowe zasady tworzenia i działania Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

     

     

     

    § 8

     

    1. W szkole może działać Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
    2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.

     

     

    § 9

     

     

    1. W szkole może działać Rada Szkoły.

     

    1. Kompetencje Rady Szkoły określają odrębne przepisy.

     

     

    § 10

     

    1.  Każdy organ szkoły ma zapewnioną możliwość swobodnego działania              

    i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą.

     

     

    § 11

     

     

    1. Wystąpienie zainteresowanej strony o opinię do właściwego organu szkoły musi być dokonane w formie pisemnej.

     

    1. Wyrażanie opinii nastąpić może w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia, o którym mowa w ust. 1, chyba, że przepisy szczególne ustalają inne terminy.

     

    1. Nie wyrażenie opinii w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia,                  o którym mowa  w ust. 3 uznaje się za opinię pozytywną w przedmiotowej sprawie.

     

    1. Właściwy organ szkoły informuje pozostałe organa szkoły                                o zamierzonych działaniach i podejmowanych decyzjach dotyczących istotnych spraw szkoły.

     

     

     

     

    IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

     

    § 12

     

    1. Opieką, wychowaniem i kształceniem w szkole obejmuje się dzieci i młodzież  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności:

     1. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
     2. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
     3. z niepełnosprawnością intelektualną  sprzężoną z:
      1. autyzmem,
      2. niepełnosprawnością ruchową,
      3. niesłyszeniem lub słabosłyszeniem,
      4. niewidzeniem lub słabowidzeniem,

          4)     dzieci posiadające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

     

     

     

    § 13

     

     

    1. Szkoła organizuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, indywidualne nauczanie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami określonymi w  § 12 ust. 1.

     

    1. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem i wychowaniem, w celu ich pełnego rozwoju należy umożliwić  integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

     

     

    § 14

     

    1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki i rewalidacji w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie szkolnego planu nauczania, zatwierdzony przez organ prowadzący.

     

    § 15

     

    1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

     

    1. Zasady tworzenia oddziałów określa Dyrektor szkoły.

     

    1. W szkole podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym można tworzyć oddziały edukacyjno – terapeutyczne.

     

    1. Liczba uczniów powinna wynosić:
     1. w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim –  do 16 uczniów,
     2. w oddziale dla uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – do 8 uczniów,
     1. w oddziale dla uczniów z autyzmem – do 4
     2. w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – do 4,
     3. w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – do 6,
     4. w oddziale dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności – do 5

     

    5.        W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale może być niższa od określonej w ust. 5.

     

    6.      W uzasadnionych przypadkach mogą być organizowane zajęcia w zespole klasowym złożonym z uczniów różnych klas tego samego etapu edukacyjnego. Tak utworzony zespół uczniów stanowi klasę łączoną.

     

     

     

     

     

     

    § 16

     

    1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

     

    1. Zajęcia edukacyjne trwają 45 minut.

     

    1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut.

     

    1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego (jeśli w szkole funkcjonuje):

    1) ustala długość przerw międzylekcyjnych;

    2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie na terenie szkoły posiłków.

     

     

    1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych i  pomocy psychologiczno - pedagogicznej określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

     

     

     

    § 17

     

    1. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkoły określają odrębne przepisy.

     

     

    § 18

     

    1. Zasady  klasyfikowania i promowania uczniów oraz wydawanie świadectw szkolnych, określają odrębne przepisy zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

     

    1. Wobec uczniów, o których mowa w § 12 pkt 2 stosuje się ocenę opisową.

     

    3.       W ostatniej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.

     

    1. Uczniom kończącym edukację w klasie VIII wydaje się świadectwo ukończenia szkoły, na odpowiednim druku, określonym  w odrębnych przepisach.

     

     

     

    § 19

     

    1. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa uczniowie mogą być podzieleni na grupy z zastosowaniem kryteriów płci lub predyspozycji psychofizycznych.

     

    1. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone w grupach, w których liczba uczniów odpowiada liczbie uczniów w oddziale szkoły specjalnej – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Jeżeli liczba dziewcząt i chłopców w grupie jest mniejsza niż 5, dopuszcza się tworzenie grup międzyklasowych.

     

    1. Na zajęciach techniki, informatyki, języka obcego  dopuszcza się podział klas na grupy.

     

     

    § 20

     

    1. Dla rozwijania szczególnych uzdolnień uczniów można utworzyć w szkole koła zainteresowań lub przedmiotowe.

     

    1. Koła zainteresowań i niektóre zajęcia obowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym, w grupach międzyklasowych oraz  w formie wycieczek i wyjazdów.

     

    1. Zajęcia, o których mowa w ust. 2, są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

     

    1. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

    .

    1. W celach pedagogizacji rodziców w szkole prowadzi się w zależności od potrzeb i możliwości zajęcia integracyjne.

     

     

     

    § 21

    1. W ramowym planie nauczania uwzględnione są w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności następujące zajęcia rewalidacyjne wspomagające rozwój uczniów:
     1. korygowanie wad postawy,
     2. korygowanie wad wymowy,
     3. usprawnianie procesów poznawczych,
     4. rozwijanie kompetencji emocjonalno - społecznych
     5. alternatywne metody porozumiewania się.

     

    2.  W ramach zajęć rewalidacyjnych szkoła uwzględnia też w zależności od potrzeb:

    1. naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niewidomego,
    2. naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niesłyszącego lub z afazją,
    3. zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku dziecka lub ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

     

     

     

    3.       W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego szkołę   zajęcia rewalidacyjne mogą być prowadzone indywidualnie.

     

    4.       Jedną z form działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

     

    5.        Zajęcia te muszą być uwzględnione w ramowym planie nauczania w wymiarze 10    godzin w roku na poziomie klas VII i VIII.

     

    § 22

     

    1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Zespole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, tworzy się świetlicę jako pozalekcyjną formę wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły.

     

    1. Świetlica prowadzi dokumentację pracy wychowawczo – opiekuńczej:
     1. plan pracy,
     2. dziennik zajęć.

     

    1. Kwalifikacji dzieci i młodzieży do świetlicy dokonuje się na podstawie kart zgłoszeń wypełnionych przez rodziców lub prawnych opiekunów.

     

    1. Szczegółową organizację pracy świetlicy określa Dyrektor szkoły zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

     

    1. W szkole podstawowej może być zatrudniony asystent wychowawcy świetlicy.

     

    § 23

     

    1. Dla prawidłowej realizacji celów statutowych szkoła zapewnia uczniom,

           w godzinach do tego przewidzianych, możliwość korzystania z:

     1. sal lekcyjnych,
     2. pracowni przedmiotowych,
     3. gabinetów rewalidacji,
     4. biblioteki szkolnej,
     5. sali gimnastycznej,
     6. świetlicy,
     7. gabinetu pielęgniarskiego,
     8. stołówki szkolnej.

     

    § 24

     

    1. Szkoła prowadzi bibliotekę, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy wśród rodziców (prawnych opiekunów).

     

    1. Do korzystania ze zbiorów zgromadzonych w bibliotece mają prawo uczniowie, nauczyciele, pozostali pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

     

    1. Godziny pracy biblioteki ustalone są w zależności od czasu pracy i potrzeb szkoły.

     

    1. Zasady korzystania z księgozbioru określa regulamin biblioteki.

     

    § 25

     

    1. Działalność edukacyjną szkoły określa:
     1. szkolny zestaw programów nauczania,
     2. program profilaktyczno - wychowawczy szkoły.

     

    1. Szkolny zestaw programów nauczania, program profilaktyczno -wychowawczy szkoły powinny spełniać kryteria określone odrębnymi przepisami.

     

     

    § 26

     

    1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

     

     

     

     

     

    V. UCZNIOWIE

     

         § 27

     

    1. Uczniem Szkoły Podstawowej Specjalnej staje się dziecko podlegające obowiązkowi szkolnemu na podstawie:
     1. orzeczenia o niepełnosprawności umysłowej z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły.
     2. prośby rodzica o przyjęcie do szkoły, skierowanej do Dyrektora szkoły
     3. decyzji wydanych przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta dla uczniów spoza miasta Poznania.

     

     1. Zasady przenoszenia uczniów z innych szkół regulują odrębne przepisy.
     2. Dzieci korzystające z Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka  przyjmowane są na podstawie opinii wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

     

     

    § 28

     

    1. Uczeń ma prawo do uzyskiwania wiedzy i umiejętności na poziomie dostosowanym do jego indywidualnych potrzeb, rozwijania zaradności osobistej i umiejętności społecznych oraz dostosowania form i metod kształcenia do tempa jego rozwoju.                         

     

     

     

    1. W szczególności uczeń ma prawo do:

    1) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno – terapeutycznym,

    2) zapoznania się z programem nauczania, jego treściami, celami           oraz stawianymi wymaganiami,

    3) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i systematycznej oceny swojej pracy,

    4) poszanowania i obrony swojej godności,

    5) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, uzależnieniami i demoralizacją,

    6) korzystania ze zorganizowanej przez szkołę pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz poradnictwa psychologicznego i zawodowego,

    7) wsparcia w wypadkach losowych oraz pomocy materialnej, zależnie od możliwości szkoły,

    8) rozwijania swoich zdolności i zainteresowań,

    9) korzystania z właściwego, zorganizowanego życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania swoich własnych zainteresowań,

    11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych, sprzętu, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych,

    12) uczestniczenia w działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej   oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły,

    13) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych,

    14) głoszenia swoich poglądów, jeżeli nie narusza to dobra innych osób,

    15) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową,

    16) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

    17) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do i ze szkoły.

     

    § 29

     

     1. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły oraz zdobywania wiedzy i umiejętności na miarę swoich możliwości.

     

     1. W szczególności do obowiązków ucznia należy:

    1)  godne reprezentowanie klasy i szkoły,

    2)  podporządkowanie się zarządzeniom Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego,

    3)  przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

    4)  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

    5)  dbanie o ład, porządek, higienę oraz mienie wspólne i osobiste,

    6)  naprawianie bądź rekompensowanie wyrządzonych szkód,

    7)  realizowanie przyjętych na siebie zobowiązań,

    8)  postępowanie zgodnie z zasadami tolerancji,

    9)  dbanie o środowisko naturalne,

     

    1. Ponadto do podstawowych obowiązków ucznia należy:

    1)  punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia,

    2)  uzupełnianie braków wynikających z absencji,

    3)  dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;

    4)  dbałość o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, godny miana ucznia, stosownie do swego wieku i ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego,

    5)  dbanie o kulturę zachowania i języka,

    6)  noszenie stroju odświętnego na wszystkie uroczystości szkolne,

    7)  włączanie się, w miarę swoich możliwości, w realizację zadań podejmowanych przez organa szkoły,

    8)  posiadanie podczas pobytu w szkole zeszytu korespondencji z rodzicami,

    9)  usprawiedliwianie nieobecności w szkole w ciągu 7 dni licząc od pierwszego dnia obecności ucznia w szkole, a spóźnienia w bieżącym bądź najdalej następnym dniu.

     

     

    § 30

     

    1. Ustala się następujące procedury lekcyjne:
     1. po dzwonku kończącym przerwę uczniowie ustawiają się na boisku szkolnym klasami,
     2. nauczyciel odbiera uczniów z boiska i prowadzi do klasy,
     3. na czas lekcji wyłącza się telefony komórkowe,
     4. uczniowie wstają z miejsc po wejściu do klasy pracownika szkoły                                                   lub rodzica,
     5. lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,
     6. klasa zobowiązana jest pozostawić po sobie porządek,
     7. dziennik lekcyjny jest pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.

     

    1. Procedury inne niż lekcyjne:
     1. uczeń może być zwolniony z lekcji na podstawie pisemnego zwolnienia rodziców przez wychowawcę klasy lub w czasie jego nieobecności przez uczącego nauczyciela
     2. uczniowie nie uczęszczający na lekcje religii przebywają w szkolnej świetlicy,
     3. uczeń wita się i żegna z pracownikami szkoły stojąc, nie trzyma rąk  w kieszeniach,
     4. w szkolnej stołówce uczniowie spożywają posiłki na miejscach wskazanych przez  pracownika stołówki lub pełniącego dyżur nauczyciela,
     5. w czasie przerw uczniowie przebywają na terenie boiska szkolnego, w razie niepogody uczniowie zostają w klasach,
     6. w czasie trwania zajęć lekcyjnych na terenie szkoły nie wolno przebywać osobom postronnym,
     7. uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych jedynie pod opieką nauczyciela lub osoby uprawnionej przez dyrektora szkoły.

     

    § 31

     

    1. Za nienaganne spełnianie obowiązków uczniowskich ustala się następujące rodzaje nagród:
     1. pochwała wychowawcy na forum klasy,
     2. pochwała ustna Dyrektora szkoły wobec całej społeczności uczniowskiej,
     3. list gratulacyjny lub podziękowanie dla rodziców (prawnych opiekunów) za współpracę ze szkołą – na zakończenie etapu edukacyjnego,
     4. nagroda rzeczowa za dobre wyniki w nauce, zaangażowanie w życie szkoły  (na koniec roku szkolnego),
    2. Szczególne osiągnięcia ucznia odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

     

    1. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w klasyfikacji końcowej otrzymał średnią ocen z przedmiotów nauczania 4,75 i więcej oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

     

    1. O przyznanie nagród, o których mowa w ust. 1 mogą wnioskować –wychowawca klasy i organa szkoły.

     

    1. Zasady oceniania uczniów reguluje wewnątrzszkolny system oceniania stanowiący załącznik do statutu.

     

    6.   Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

     

    § 32

     

    Uczeń może być ukarany w formie:

    1. Ustnego upomnienia wychowawcy na forum klasy, po uprzedniej rozmowie  z uczniem i udzielonym mu ostrzeżeniu, za:
     1. spóźnianie się na zajęcia szkolne,
     2. lekceważący stosunek do nauki,
     3. utrudnianie prowadzenia zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych,
     4. wulgarne odnoszenie się do uczniów i pracowników szkoły,
     5. palenie papierosów na terenie szkoły,
     6. samowolne opuszczenie boiska szkolnego,
     7. samowolne oddalenie się od grupy na wycieczkach szkolnych,
     8. wagary z pojedynczych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
     9. nieuzasadnione chodzenie po szkole w czasie lekcji,
     10. gorszące zachowanie wobec społeczności szkolnej i osób trzecich

     

    1. Ustnego upomnienia Dyrektora szkoły w obecności wychowawcy, pedagoga oraz przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego za:
     1. powyższe zachowania, pomimo udzielonego ustnego upomnienia wychowawcy na forum klasy,
     2. oraz za inne przejawy nieprzestrzegania ogólnie przyjętych norm obyczajowych, przepisów zawartych w aktach wewnątrzszkolnych i zasad współżycia społecznego.

                                                                                      

    1. Przedłożenie pisemnej nagany Dyrektora uczniowi w obecności wychowawcy, pedagoga, przedstawiciela samorządu Uczniowskiego z powiadomieniem rodziców za:

    a)   notoryczne i uporczywe dokonywanie czynu lub czynów wymienionych  w pkt. 1, pomimo udzielonego ustnego upomnienia Dyrektora szkoły,

    b)   popełnianie innych nagannych czynów na terenie szkoły,

    c)   szereg aktów umyślnej agresji.

     

    1. Zakazu uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne na czas do jednego miesiąca za dokonywanie czynu lub czynów wymienionych w punkcie 2 i 3.

     

    1. Wyłączenia ucznia, który otrzymał ustne upomnienie lub naganę dyrektora Szkoły z uczestnictwa w wycieczkach szkolnych i imprezach.

     

    1. Skreślenie z listy uczniów szkoły ucznia, który ukończył 18 rok życia i nie uczęszcza do szkoły.

     

            

    1. W/w kary pedagog szkolny odnotowuje w swojej dokumentacji.

     

     

     

     

    § 33

     

    1. Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, o ile szkoła pozyska na ten cel środki, może otrzymać pomoc materialną.

     

    1. Pomoc materialną dla uczniów szkoły stanowi:
     1. częściowe lub całkowite pokrycie kosztów obiadów w stołówce

                  szkolnej,

     1. inna forma ustalona przez organa szkoły.

     

    1. Pomoc materialną przyznaje Dyrektor szkoły na uzasadniony wniosek rodzica (opiekuna prawnego), wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub organów szkoły.

     

    1. Dyrektor szkoły może upoważnić pedagoga szkolnego lub członka Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej do reprezentowania szkoły w ubieganiu się o pozyskanie określonych form pomocy materialnej.

     

    1. Pomoc materialna może być przyznawana jednorazowo lub kilkakrotnie                        w ciągu roku szkolnego.

     

     

     

     

     

    § 34

     

    1. Wszystkim uczniom szkoły zapewnia się zależnie od bieżących możliwości  i potrzeb pomoc w formie:
     1. realizacji programów pozalekcyjnych oddziaływań wychowawczych oraz profilaktyki powstawania niedostosowania społecznego i uzależnień,
     2. organizacji zajęć świetlicowych oraz zajęć w kołach zainteresowań,
     3. organizacji turnusów rehabilitacyjnych, wypoczynku zimowego                                  i letniego,
     4. bieżącego doradztwa i wspomagania w rozwiązywaniu trudności powstających na tle niepowodzeń szkolnych, problemów emocjonalnych, konfliktów rodzinnych i rówieśniczych,
     5. działań interwencyjnych zmierzających do:
      1. sądowego ustanowienia kontroli wychowania i funkcjonowania w rodzinie,
      2. ustanowienia nadzoru kuratora sądowego dla ucznia,
     6. zgłaszania problemów ucznia instytucjom organizującym pomoc bezpośrednią i interwencję kryzysową w środowisku jego zamieszkania,
     7. innych działań określonych w programie wychowawczym i profilaktyki szkoły.

     

     

    1. W szkole opracowano i stosuje się szczegółowe procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.
    2. W szkole opracowano i stosuje się procedury wydawania opinii o uczniu do instytucji wspomagających proces wychowania.

     

     

     

     

     

    VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

     

    § 35

     

    1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.

     

    1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników,                                    o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

     

    1. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników wynika z indywidualnego zakresu obowiązków ustalonego przez  Dyrektora szkoły.

     

    1. Dyrektor szkoły, na podstawie odrębnych przepisów i za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

     

    1. W klasach I-IV szkoły podstawowej można zatrudnić pomoc nauczyciela. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasach V – VI.

     

    1. W szkole dopuszcza się możliwość zatrudnienia asystenta nauczyciela lub asystent wychowawcy świetlicy.

     

    7.     Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczycciela lub wychowawcy świetlicy.

     

     

     

     

     

     

    § 36

     

    1. Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjno – wychowawczą, rewalidacyjną, profilaktyczną i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece.

     

    1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych sprawuje nauczyciel przedmiotu lub wychowawca prowadzący zajęcia.

     

    1. W czasie trwania zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę, w szkole i poza nią, opiekę sprawuje nauczyciel realizujący te zajęcia.

     

    1. W czasie przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurujący według ustalonego w szkole harmonogramu i regulaminu dyżurów.

     

    1. Podczas wycieczek przedmiotowych, krajoznawczo – turystycznych lub organizowanych przez szkołę w innym celu, a odbywających się w obrębie miasta bez korzystania z publicznych środków lokomocji, opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel organizujący   tę wycieczkę, z zastrzeżeniem, że liczebność grupy nie może być większa niż liczebność oddziału.                            (do 16 uczniów).

     

    1. Podczas wycieczek wymienionych w ust. 5, lecz odbywających się z wykorzystaniem publicznych środków lokomocji lub poza miasto, jeden opiekun może sprawować opiekę nad grupą liczącą do 10 uczniów.

     

    1. Podczas wycieczki turystyki kwalifikowanej, jeden opiekun sprawuje opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 10 uczniów. Pozostałe zasady opieki określa ust. 6.

     

    1. Nauczyciel podejmujący się realizacji zadań określonych w ust. 6 i 7 zobowiązany jest do wypełnienia karty wycieczki według wzoru obowiązującego w szkole.

    § 37

     

    1. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
     1. prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw,
     2. rzetelne przygotowanie każdej z form procesu edukacyjno – wychowawczego,
     3. twórcza adaptacja programów nauczania, będących w dyspozycji nauczyciela, do możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów,
     4. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej przez:
      1. śledzenie najnowszej literatury dotyczącej dydaktyki i kształcenia specjalnego,
      2. aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym,
      3. podejmowanie form doskonalenia zawodowego podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe,
     5. unowocześnianie i wzbogacanie środków dydaktycznych potrzebnych do realizacji programu, wprowadzanie w miarę możliwości innowacji pedagogicznych oraz nowatorskich metod edukacji i wychowania,
     6. wdrażanie uczniów do samodzielności i samorządności poprzez pracę w Samorządzie, współpracę z organizacjami młodzieżowymi,
     7. aktywizowanie uczniów poprzez stwarzanie im odpowiednich warunków do pracy,
     8. diagnozowanie warunków środowiskowych uczniów,
     9. stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego,
     10. rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji, potrzeb rozwojowych                       i zainteresowań uczniów,
     11. dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo ucznia,
     12. umiejętna i systematyczna współpraca z rodzicami i opiekunami uczniów oraz wszystkimi nauczycielami w zakresie realizacji:
      1.   szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego,
      2.   wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
      3.   szkolnego zestawu programów nauczania,
      4.   planów pracy szkoły,
     13. gotowość do udzielania rodzicom informacji na temat postępów                              w nauce i zachowaniu ich dzieci podczas wszystkich ogólnoszkolnych zebrań,
     14. sugerowanie rodzicom skutecznych form oddziaływania, które umożliwiałyby pomoc dzieciom w edukacji i zabezpieczałyby je przed zjawiskami patologicznymi,
     15. włączanie rodziców w usprawnianie i urozmaicanie życia klasy,
     16. prowadzenie zajęć profilaktyczno – resocjalizacyjnych w celu ochrony uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnień,
     17. prowadzenie, ustalonej odrębnymi przepisami, dokumentacji pracy edukacyjno – wychowawczej i opiekuńczej,
     18. obiektywne, systematyczne i bezstronne ocenianie uczniów,
     19. pełnienie dyżurów podczas przerw zgodnie z odrębnym regulaminem i planem dyżurów nauczycielskich.

     

     

    1. Nauczyciel stażysta i kontraktowy jest zobowiązany do opracowania, w terminie określonym przez Dyrektora szkoły, rozkładów materiału nauczania  swojego przedmiotu i jego realizacji po jego zatwierdzeniu przez Dyrektora.

     

    1. Nauczyciel jest zobowiązany do aktywnego udziału w pracach Rady Pedagogicznej oraz zespołów powoływanych w danym roku szkolnym przez Dyrektora.

     

    § 38

     

    1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

     

    1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły edukacyjno – wychowawcze, których cele i zadania obejmują w szczególności:
     1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania:
      1. sposobów realizacji programów nauczania i korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
      2. szkolnego programu wychowawczego oraz sposobów jego realizacji,
      3. szkolnego programu profilaktyki i jego sposobów realizacji.
     2. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia, poziomu rozwoju społecznego oraz jego zachowania,
     3. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla młodych nauczycieli,
     4. współdziałanie w organizowaniu bazy środków dydaktycznych,
     5. wspólne opracowywanie i opiniowanie przygotowanych w Zespole projektów działań innowacyjnych,
     6. wymianę informacji na temat efektywności współpracy nauczycieli,                      w szczególności w zakresie, o którym mowa w pkt 1, 2, 7,
     7. uzgodnienie zasad, form i zakresu realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów.

     

    1. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora  na wniosek zespołu.

     

    § 39

     

    1. Wychowawca klasy pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły tworząc warunki wspomagające rozwój osobistej zaradności ucznia i jego przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym.

     

     

    1. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, wychowawca klasy:
     1. otacza indywidualną opieką każdego ze swoich podopiecznych,
     2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

    a) różne formy życia zespołowego integrującego uczniów,

    b) uwzględniając program wychowawczy Zespołu ustala treść i formę  zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

     1. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
      1. poznania warunków ich życia i ustalenia potrzeb rozwojowych ich   dzieci, przeprowadza wywiady społeczne w szczególności nowoprzyjętych uczniów lub zmian sytuacji rodzinnej;
      2. współpracy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;
      3. wyjaśniania nieobecności ucznia w szkole;
     2. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając                    z nimi i koordynując ich wychowawcze działania wobec ogółu uczniów, zwłaszcza wobec tych, którzy wymagają indywidualnej pomocy (dydaktycznej, psychologicznej, resocjalizacyjnej).

     

    1. Wychowawca klasy jest animatorem życia zbiorowego oraz mediatorem i negocjatorem w rozstrzyganiu spornych kwestii wewnątrzszkolnych oraz między uczniami a dorosłymi.

     

    1. Formy spełniania zadań nauczyciela – wychowawcy powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów oraz uwarunkowań środowiskowych ich rodzin oraz szkoły.

     

     

    1. Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez konsultacje i zebrania nie mniej niż dwa razy w semestrze.

     

    1. Do czynności administracyjnych wychowawcy klasy należy:
     1. prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen : wpisy wychowawcy do dziennika, stała kontrola wpisów dokonywanych przez innych nauczycieli, semestralne i roczne zestawienia i obliczenia statystyczne, regularne wpisywanie ocen, notatek o wynikach egzaminów, ukończeniu szkoły oraz szczególnych osiągnięciach,
     2. wypisywanie świadectw szkolnych i dyplomów, w tym również przygotowywanie dokumentacji uczniów kończących naukę,
     3. sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących klasy: sporządzanie list, wypisywanie opinii o uczniach dla innych szkół, poradni, organów ścigania, lekarza, sprawozdawczość – średnie ocen i frekwencji.

     

    1. Świadectwo i arkusz ocen ucznia nauczanego indywidualnie wypełnia wychowawca klasy, do której uczeń jest przypisany.

     

    1. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, psychologa, nauczycieli rewalidacji indywidualnej, Rady Pedagogicznej.

     

    1. Na pisemny, umotywowany wniosek rodziców lub uczniów, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dyrektor Zespołu może zmienić wychowawcę klasy, o ile nie wywiązuje się on prawidłowo ze swoich zadań.

     

    1. W szkole można powołać stanowisko współwychowawcy, który przejmuje obowiązki wychowawcy podczas jego nieobecności i pomaga wychowawcy w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego.

     

    § 40

     

    1. W szkole można tworzyć stanowiska nauczycieli – wychowawców świetlicy.

     

    1. Do zadań nauczycieli – wychowawców świetlicy należy w szczególności:
     1. organizowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej dla uczniów korzystających    z usług świetlicy,
     2. sprawowanie osobistej opieki nad powierzonymi wychowankami,
     3. organizowanie nauki własnej dzieci w świetlicy,
     4. organizowanie i nadzór nad żywieniem w szkole,
     5. kształtowanie samodzielności wychowanków,
     6. udział w organizowaniu wyposażenia świetlicy w środki dydaktyczne.

     

    1. Utworzenie stanowiska kierownika świetlicy jako koordynatora pracy świetlicy i stołówki regulują odrębne przepisy.

     

    § 41

     

    1. W szkole tworzy się stanowiska nauczycieli religii – katechetów szkolnych.

     

    1. Nauczyciele religii wchodzą w skład Rady Pedagogicznej.

     

    1. Nauczyciele religii wypełniają pozostałe obowiązki.

     

    § 42

     

    W szkole tworzy się stanowisko pedagoga szkolnego, do którego zadań należy w szczególności:

     1. organizowanie profilaktyki uzależnień i niedostosowania społecznego,
     2. koordynowanie oddziaływań edukacyjno – wychowawczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych  zapewniających uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniem, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,
     3. organizowanie indywidualnej opieki pedagogicznej dla uczniów,                                                          z rodzin dysfunkcyjnych oraz podejmowanie interwencji na rzecz poprawy ich trudnej sytuacji życiowej,
     4. współdziałanie z instytucjami, o których mowa w § 3 ust.2 pkt 9 i 11,
     5. doradztwo dla nauczycieli, uczniów i rodziców,
     6. podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia i modyfikacji szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły.

     

    § 43

     

    W szkole tworzy się stanowiska nauczyciela – bibliotekarza.

    1. Do jego zadań należy w szczególności:
     1. udostępnianie zbiorów czytelnikom,
     2. przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji bibliotecznej,
     3. organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,
     4. gromadzenie, ewidencja i opracowywanie zbiorów bibliotecznych oraz wideoteki,
     5. udzielanie pomocy w zakresie różnych form zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
     6. poradnictwo w wyborach czytelniczych.

     

     

     

    VII. WSPÓŁPRACA RODZICÓW ZE SZKOŁĄ

     

    § 44

     

    1.  Rodzice (prawni opiekunowie) współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania, kształcenia i profilaktyki.

     

     

     

     

     

    § 45

     

    1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
     1. znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
     2. rzetelności informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
     3. uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
     4. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i nadzorującemu opinii na temat szkoły.

     

     

    2.     Za udostępnianie rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki dot. ich dzieci nie mogą być pobierane opłaty bez względu na  postać i sposób przekazywania informacji.

     

     

     

     

    § 46

     

    1. Rodzice mają obowiązek kontaktowania się ze szkołą w sprawach                      edukacyjno – wychowawczych co najmniej dwa razy w semestrze oraz systematycznego informowania wychowawcy o przyczynie nieobecności dziecka. 

     

    1. Do pisemnych kontaktów między rodzicami, a szkołą służy dzienniczek ucznia. Brak dzienniczka lub nieudostępnianie go przez ucznia nauczycielowi nie zwalnia z obowiązku szukania innych sposobów informowania rodziców o niepowodzeniach szkolnych oraz zastrzeżeniach dotyczących jego zachowania.

     

    1. Rodzice są zobowiązani do stawiania się na wezwania szkoły.

     

    1. Rodzice, w miarę swoich możliwości finansowych i zawodowych, działają na rzecz szkoły.

     

     

     

    VIII. ZASADY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

     

    § 47

     

    1. Dla rozstrzygania sporów powstałych pomiędzy uczniami, ich rodzicami lub nauczycielami Dyrektor może powołać zespół mediacyjny w składzie uzależnionym od stron i typu konfliktu, stosując następujące zasady doboru jej uczestników:

     

     

     

     1.  rozstrzyganiu konfliktu między uczniami uczestniczą: uczniowie (uczeń), pedagog szkolny lub psycholog, wychowawcy klas (wychowawca), opiekun Samorządu Uczniowskiego (opcjonalnie),
     2. w rozstrzyganiu konfliktu między uczniami i nauczycielami uczestniczą: uczeń (uczniowie), nauczyciel (nauczyciele),pedagog szkolny lub psycholog,
     3. w rozstrzyganiu konfliktu między rodzicami uczniów i nauczycielami uczestniczą: wychowawca klasy, nauczyciele (nauczyciel), rodzic, pedagog lub psycholog oraz Dyrektor,
     4. w rozstrzyganiu konfliktu między nauczycielami uczestniczą: nauczyciel, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych, Dyrektor,
     5. w rozstrzyganiu sporów między pracownikami administracji i obsługi oraz uczniami uczestniczą: pracownik, uczeń, Dyrektor, Sekretarz Szkoły,
     6. w rozstrzyganiu sporów między pracownikami administracji i obsługi oraz nauczycielami uczestniczą: Dyrektor, Sekretarz Szkoły, pracownik pedagogiczny, pracownik obsługi (administracji) oraz wskazani przez strony przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych.

     

    1. Dopuszcza się poszerzenie składu zespołu mediacyjnego określonego w ust. 1 na wniosek jednej ze stron konfliktu lub w oparciu o decyzję Dyrektora szkoły.

     

    1. W toku rozwiązywania konfliktu obowiązuje zasada negocjacji opierająca się na wzajemnym poszanowaniu.

     

    1. Przebieg dyskusji w zespole mediacyjnym podlega protokołowaniu. Wnioski powinny określać zobowiązania przyjęte do realizacji przez strony konfliktu.

     

    1. Protokoły z przebiegu negocjacji w zespole mediacyjnym pozostają                                      w dokumentacji szkoły przynajmniej przez okres jednego roku, w ciągu którego mogą być udostępnione stronom konfliktu, uczestnikom zespołu mediacyjnego, przedstawicielom organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

     

    1. Każda ze stron konfliktu może wnieść do Dyrektora szkoły w okresie 14 dni odwołanie od zobowiązań ustalonych przez zespół mediacyjny.

     

     

    IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     

    § 48

     

    1. Na budynku szkolnym umieszczone są tablice urzędowe z napisem:

                       „Szkoła Podstawowa nr 107 im. Arkadego Fiedlera w Poznaniu”

     

     

    1. Na pieczęciach i stemplach używanych na świadectwach i legitymacjach stosuje się nazwy:

                  „Szkoła Podstawowa nr 107 im. Arkadego Fiedlera”.

     

     

     

    3. Na dokumentacji ucznia używa się pieczęci:

                    „Szkoła Podstawowa nr 107 im. Arkadego Fiedlera”.

     

    4. Projekt Statutu Szkoły lub jego zmian przygotowuje i uchwala  Rada Szkoły, a jeśli nie   funkcjonuje to Rada Pedagogiczna.
     

    5. Decyzję o sporządzeniu i publikacji  tekstu ujednoliconego podejmuje Dyrektor szkoły.

     

     

     

     

    Statut zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej............................................................

     

    Traci moc uchwała nr 1/2017/2018 z dnia 22.11. 2017 r. w sprawie przyjęcia nowego statutu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 w Poznaniu.

     

     

    [1] Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 12.05.2021r.

    [2] Uchwała Rady pedagogicznej z dnia 09.02.2022r.

    [3] Zmiana brzmienia wprowadzona uchwałą rady pedagogicznej w dniu 09.02.2022r.

    [4] Zmiana brzmienia wprowadzona uchwałą rady pedagogicznej w dniu 12.05. 2021r.